top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

De verkoop van producten en diensten ("Producten") door Sierra Books, imprint van Matador Uitgeverij BV, Nieuwstraat 44/1, 1730 Asse (“Sierra Books”) aan de opdrachtgever ("Opdrachtgever") zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd”). Sierra Books betwist en verwerpt uitdrukkelijk alle andere voorwaarden die vermeld worden op documenten van de Opdrachtgever. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de de Opdrachtgever of voorwaarden die aangebracht worden door de Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Sierra Books werden bevestigd. Bij gebreke aan uitdrukkelijk akkoord van Sierra Books wordt de toepassing van alle andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en betwist. Sierra Books betwist en verwerpt uitdrukkelijk alle andere voorwaarden die vermeld worden op documenten van de Opdrachtgever.

2. Omschrijving diensten

2.1 Sierra Books biedt diensten aan waarbij de Opdrachtgever bijgestaan worden in de uitgave van het literair werk (“Werk”) in eigen beheer en geeft aan de Opdrachtgever de mogelijkheid om, tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven, een ruim scala van diensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: professionele begeleiding en advies; manuscriptbegeleiding; redactie/eindredactie, vormgeving, fotografie, coverontwerp, administratie, drukwerk, distributie en logistiek, boekpromotie/verkoop etc.

 

2.2 De specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de Opdrachtgever ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: (i) dienstspecifieke en/of voorwaarden specificiek overeengekomen met de Opdrachtgever; (ii) deze algemene voorwaarden.

 

2.3 Behoudens andersluidende bepalingen of wijzigen die Sierra Books aanbrengt en die op de website worden weergegeven, biedt Sierra Books haar diensten aan in vooraf bepaalde formules, die elk een aantal diensten bevatten: (i) formule “BASISKAMP” (coverontwerp; druk); (ii) formule “MATTERHORN” (eindredactie; coverontwerp; druk; ISBN + aanmelding en opslag bij CB); (iii) formule “MONT BLANC” (doorgedreven redactie; vormgeving cover en binnenwerk; druk; ISBN + aanmelding en opslag bij CB); (iv) formule “EVEREST” (doorgedreven redactie; vormgeving cover en binnenwerk; druk; ISBN + aanmelding en opslag bij CB; promotiecampagne). De formule die tussen de Opdrachtgever en Sierra Books zal worden overeengekomen, zal steeds opgemaakt worden op maat van de behoeften van de Opdrachtgever.

 

2.4 De prijs varieert afhankelijk van het door de Opdrachtgever gekozen formule en het geschatte aantal werkuren dat hiervoor nodig is. De verschillende formules die Sierra Books aanbiedt, worden beschreven op de website www.sierrabooks.org.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Partijen beheerst de volledige rechtsverhouding tussen Sierra Books en de Opdrachtgever. Met het sluiten van de Overeenkomst vervallen alle eerdere, mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen.

 

3.2 Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Opdrachtgever buiten die termijn de offerte accepteert, heeft Sierra Books het recht om, indien zij dat wenst, mee te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.

 

3.3 Bestellingen worden pas door Sierra Books als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (i) door een gemachtigde van Sierra Books schriftelijk worden bevestigd; (ii) ofwel door de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte; (iii) ofwel gevolgd worden door uitvoering door Sierra Books.

 

3.4 De Opdrachtgever erkent dat Sierra Books bij de onderhandelingen volledige inlichtingen heeft verschaft en dat alles duidelijk uiteengezet werd aangaande de mogelijkheden en de beperkingen van de door de Opdrachtgever bestelde dienst(en).

 

3.5 De prijzen die weergegeven worden op de website zijn louter ter indicatie en zijn onderhevig aan wijzigingen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Sierra Books zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

4.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sierra Books aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Sierra Books worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sierra Books zijn verstrekt, heeft Sierra Books het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sierra Books de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.4 Sierra Books heeft het recht om een opdracht te weigeren indien deze in strijd is met enig wettelijke bepaling, openbare orde, of door Sierra Books aan te geven redenen.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering ervan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg en tijd de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

5.2 Sierra Books is echter gerechtigd om prijsstijgingen voor diensten van derden door te rekenen indien deze zich voordoen tussen de aanvaarding van de offerte en de levering. Bovendien is Sierra Books gerechtigd de prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat dit niet toerekenbaar is aan Sierra Books, dat in redelijkheid niet mag verwacht worden van Sierra Books de overeengekomen diensten te leveren tegen de oorspronkelijke prijs (bijvoorbeeld onvoldoende kwalitatief aangeleverd materiaal, extra bewerkelijke tekst, onduidelijke tekst(vorming), incompatibile databestanden, buitengewone of in redelijk onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden). Sierra Books zal in dit geval de Opdrachtgever op de hoogte stellen van het voornemen tot verhogen van de prijs of tarief en zal daarbij zowel de omvang als de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

5.3 Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door Sierra Books. Indien Sierra Books op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de Opdrachtgever aan Sierra Books worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sierra Books of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. Sierra Books is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

5.4 Sierra Books zal de Opdrachtgever inlichten over mogelijke wijzigingen die deze wijziging met zich meebrengt, vb. wijzigingen in leveringstermijn, de mogelijke financiële/kwalitatieve/ organisatorische gevolgen, etc.

6. Diensten uitgevoerd door derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sierra Books het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld voor vormgeving of fotografie. De kosten voor diensten door derden worden steeds vooraf met de Opdrachtgever besproken en overeengekomen en Sierra Books zal deze kosten volledig doorrekenen aan de Opdrachtgever.

7. Betaling van de factuur

7.1 Alle facturen zijn netto betaalbaar op het tijdstip vermeld op de factuur.

 

7.2 De eenmalige en periodieke tarieven die de Opdrachtgever moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.

 

7.3 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen dewelke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

 

7.4 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen. 

 

7.5 Klachten over de verrichte diensten dienen door de Opdrachtgever binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twintig (20) dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan Sierra Books. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sierra Books in staat is adequaat te reageren. Bij gebreke aan tijdige betwisting door de Opdrachtgever, worden de diensten van Sierra Books als aanvaard beschouwd.

 

7.6 Indien de Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is Sierra Books gerechtigd om de Opdrachtgever op elk moment schriftelijk te herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uit te nodigen om binnen een redelijke termijn de verschuldigde betaling te verrichten. De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen zullen maximaal tien euro (10,- EUR) bedragen. Vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteresten ten bedrage van vijf percent (5%) verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur. Indien de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan Sierra Books heeft kenbaar gemaakt, is Sierra Books gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken. Alle kosten die de onderbreking van de dienstverlening wegens wanbetaling met zich meebrengen, zullen gedragen worden door de Opdrachtgever.

 

7.7 In het geval dat tijdens de voorbije periode van twaalf (12) maanden de dienstverlening aan de Opdrachtgever al eens werd onderbroken wegens wanbetaling, is Sierra Books gerechtigd om de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk te onderbreken indien de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan Sierra Books heeft kenbaar gemaakt.

 

7.8 Wanneer de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan Sierra Books heeft kenbaar gemaakt, is Sierra Books gerechtigd om op eender welk moment naar keuze het dossier ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval is Sierra Books gerechtigd om aan de Opdrachtgever maximaal honderdvijftig euro (150,- EUR) of tien percent (10%) van het factuurbedrag, indien dit hoger is.

 

7.9 Indien de Opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de datum dat de factuur werd opgemaakt aan edpnet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Sierra Books onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht zal Sierra Books, na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten dan wel de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten. Sierra Books zal de Opdrachtgever duidelijk het niet betwiste bedrag alsook de datum waartegen dit moet worden betaald, meedelen. Ingeval Sierra Books de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som worden vermeld in het schrijven waarin de beslissing wordt bekendgemaakt. Op geen enkele manier zal Sierra Books kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarin de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen.


7.10 De Opdrachtgever erkent in zijn relatie met Sierra Books de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan.

8. Geldigheid, duur en overdracht van de overeenkomst

8.1 Elke partij kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1) maand.

 

8.2 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of indien de overeenkomst door diens toedoen geen doorgang kan vinden, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van twintig percent (20%) van het totaalbedrag dat tussen partijen overeengekomen is. De Opdrachtgever zal dan eveneens gehouden zijn tot betaling van al de geleverde diensten tot op het ogenblik dat de overeenkomst opgezegd wordt of het ogenblik dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang meer kan vinden door toedoen van de Opdrachtgever. 

 

8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sierra Books, zal Sierra Books in overleg met de Opdrachtgever, indien gewenst, zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever.

 

8.4 Sierra Books is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien (i) de Opdrachtgever diens verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt; (ii) na het sluiten van de overeenkomst, Sierra Books kennis heeft genomen van omstandigheden die een gegronde vrees doen ontstaan dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen. De diensten zullen in dat geval enkel kunnen worden hervat indien Sierra Books voldoende zekerheidsstelling heeft ontvangen van de Opdrachtgever; of (iii) de Opdrachtgever verzocht is bij het sluiten van de overeenkomst om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

Sierra Books is bovendien gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar de maatstaf van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

 

8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd zijn de vorderingen van Sierra Books op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Sierra Books behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

9. Overmacht (“Force Majeure”)

9.1 Sierra Books kan niet aansprakelijkheid worden geacht voor en is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, bijvoorbeeld als gevolg van een natuurramp, een handeling of nalatigheid van de Opdrachtgever, een beslissing van een overheidsinstantie (incl. wetten, voorschriften, bevelen of decreten), operationele verstoringen, een epidemie, pandemie, ziekte, tekort aan arbeidskracht, energie, brandstof, materialen, staking, misdaad, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, vertraging in levering of transport, onvermogen om arbeid, materialen te verkrijgen via reguliere bronnen, communicatie- of stroomstoringen, overmacht of enige oorzaak buiten haar schuld. 


9.2 Tijdens de periode dat de overmacht voortduren, worden de verplichtingen van Sierra Books opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan vier (4) maanden, is elke Partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot bijkomende vergoeding van schade aan de andere partij.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De Opdrachtgever verklaart hierbij en staat er jegens Sierra Books voor in dat het Werk van zijn of haar hand is en dat de Opdrachtgever de enige en oorspronkelijke auteursrechthebbende op het Werk is. De Opdrachtgever verklaart en waarborgt dat hij of zij geen andere afstand, overdracht, licentie of andere intellectuele rechten aan derden heeft verleend of zal verlenen. Als de Opdrachtgever toch dergelijke rechten aan derden zou hebben verleend (met inbegrip van die overgedragen aan een beheersvennootschap), dan dienen deze uitdrukkelijk en nauwkeurig in een aan de overeenkomst gehechte bijlage te zijn omschreven, bij gebreke waarvan Sierra Books wordt geacht hiervan geen kennis te hebben.

 

10.2 De Opdrachtgever verklaart en waarborgt dat derden op geen enkele andere grond enige intellectueelrechtelijke aanspraak op het werk kunnen doen gelden. De Opdrachtgever is gehouden om Sierra Books integraal te zullen vrijwaren voor elke vordering, eis of aanspraak van een derde tegen Sierra Books die het gevolg zijn van een inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel recht van die derde door de Opdrachtgever. Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van Sierra Books op schadevergoeding, indien Sierra Books dientengevolge schade zou lijden.

 

10.3 Tenzij dit andersluidend wordt overeengekomen tussen partijen, zal de Opdrachtgever zich zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sierra Books, onthouden van enige handeling die afbreuk kan doen aan uitvoering van de overeenkomst. Daarmee wordt onder meer bedoeld: het hergebruik van het Werk voor uitgave bij een uitgever of op het internet, voor vrije beschikbaarstelling aan eindgebruikers, of ten behoeve van al dan niet commerciële digitaliserings- of zoekprojecten (bv. Google Books, full text-search, browse-through-the-book). De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze meewerken aan de totstandkoming van een ander Werk dat sterke gelijkenissen met het Werk vertoont, zodat verwarring hiermee kan ontstaan. De Opdrachtgever zal, meer algemeen, geen enkele handeling stellen die de normale commerciële exploitatie van het Werk ernstig kan schaden.

 

10.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn verbintenissen van Sierra Books middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Sierra Books slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Ingeval Sierra Books aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade (dewelke in concreto en in detail dient bewezen te zijn), is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dertig percent (30%) van de factuurwaarde van de reeds geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Sierra Books kan niet aansprakelijk worden geacht voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

10.5 Sierra Books is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat Sierra Books is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sierra Books kenbaar behoorde te zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Sierra Books voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

11. ​​Geheimhouding

Zowel tijdens de looptijd als na de beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond daarvan, zullen de partijen een strikte geheimhouding bewaren over de inhoud van deze overeenkomst en alle vertrouwelijke informatie waarvan zij in het raam of ter uitvoering daarvan kennis nemen, behalve ingeval van wettelijke uitzondering of in het raam van een rechtsgeding dat de overeenkomst tot rechtstreeks voorwerp heeft.

12. Conversie

Indien enig deel of enige clausule van voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden dan ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de algemene voorwaarden begrepen zijn. In voorkomend geval zullen de Partijen zich te goeder trouw inspannen om elke ongeldige of onafdwingbare clausule onmiddellijk te vervangen door een geldige bepaling die, voor zover dit kan, het dichtst benadert wat de Partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausules nastreefden.

13. Overige voorwaarden

13.1 De Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van vermelde Algemene Voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

 

13.2 Partijen komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

14. Geschillen

14.1 Op de vaststelling en uitvoering van deze Overeenkomst, in al zijn bepalingen en onderdelen, is enkel het Belgisch recht van toepassing. 


14.2 Elk geschil met betrekking tot het de totstandkoming, de rechtsgeldigheid, de interpretatie, de rechtsgevolgen, de uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Voorafgaand aan het instellen van een rechtsgeding zullen Partijen evenwel redelijke inspanningen leveren om het geschil minnelijk te regelen (bv. door bemiddeling).

bottom of page