top of page

PRIVACYVERKLARING

algemeen

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en verwerken deze gegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en alle andere toepasselijke wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u als bezoeker van de website en/of als klant zicht hebt op uw gegevens. Dit betekent dat wij alles in het werk stellen om zoveel mogelijk uw privacy te beschermen en ervoor zorgen dat u ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel uw persoonsgegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

Tijdens uw bezoek aan onze website is het mogelijk dat u met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw thuisadres, uw vast of mobiel telefoonnummer, etc.). Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website www.sierrabooks.org en diensten aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden (website disclaimer) en de verkoopsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen van bezoekers van de website en klanten die gebruik maken van onze diensten. Deze privacyverklaring werd opgesteld en wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming). 

Dit betekent dat wij 

 • persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerken;

 • enkel persoonsgegevens verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden;

 • enkel die gegevens verwerken die nodig zijn om het beoogde doel te realiseren en geen overbodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken;

 • enkel actuele persoonsgegevens verwerken (als gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, nodigen wij u uit om uw persoonsgegevens te corrigeren en te actualiseren);

 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken, goed beveiligd en beschermd zijn tegen verlies, beschadiging, manipulatie of vernietiging.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij, Sierra Books by Matador Uitgeverij bv, met maatschappelijke zetel gelegen te 1730 Asse, Nieuwstraat 44 bus 1, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0711.988.809, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door onze website te bezoeken, beroep te doen op onze diensten of aankopen te verrichten via onze webshop, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (zie verder). Wij verwerken de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres);

 • financiële en aankoopgegevens (bankrekeningnummer) en facturatiegegevens;

 • communicatie (via e-mail of op een andere wijze);

 • IP-adres en gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag op onze website.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is eerst en vooral nodig om met u contact te hebben, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van de contactpagina op onze website of indien u ons rechtstreeks contacteert. Bovendien zijn uw persoonsgegevens ook vereist voor de uitvoering van de overeenkomst die tot stand kan komen tussen ons (online aankopen). Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor direct marketing.

In het bijzonder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • om met u een contractuele band tot stand te brengen, te onderhouden en/of uit te voeren;

 • om de inhoud van de website te analyseren, wijzigen en waar nodig te verbeteren;

 • om fraude en/of andere illegale activiteiten te kunnen detecteren of vermijden;

 • om het bezoek en het gebruik van onze website alsook uw gebruikservaring te vergemakkelijken;

 • om vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld evenementregistratie, verzoek om meer informatie omtrent een product te verkrijgen, etc.;

 • om u te kunnen informeren over de evoluties van onze website en haar functionaliteiten;

 • om onze diensten en processen te verbeteren;

 • met het oog op direct marketing, als u daarmee heeft ingestemd. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken, zonder motivering en gratis door op de daarvoor voorziene uitschrijflink te klikken die weergegeven wordt in elk promotioneel e-mailbericht, of door rechtstreeks met ons contact op te nemen via info.sierrabooks@gmail.com;

 • voor alle andere doeleinden waarmee u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt?

1. De gegevens die u ons zelf meedeelt

Gebruik van ons contact- of registratieformulier

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contact -of offerteformulier, vragen wij u om uw persoonsgegevens. U verschaft ons op dat ogenblik persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postcode, telefoonnummer en eventuele bijkomende gegevens die uw wenst in te geven. Deze gegevens worden gebruikt om op uw vraag te kunnen antwoorden, onze mogelijke contractuele verplichtingen met u en de dienst voor u te kunnen uitvoeren en voor directe marketingdoeleinden.

Online aankopen (via onze website)

Als u via onze website online aankopen verricht, vragen wij u om ons bepaalde gegevens te verstrekken. Deze zijn nodig om de aankoop te kunnen voltooien en de aankoop te kunnen leveren.

Inschrijven op de nieuwsbrief of intekenen op een aangekondigd item

U kan zich op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief of intekenen op een aangekondigd item, waardoor wij u periodiek per e-mail zullen informeren over nieuws en weetjes die verband met ons houden.

Communicatie

Indien u ons een e-mailbericht of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat wij u persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant en noodzakelijk zijn.

2. De gegevens die op basis van uw bezoek aan onze website, worden verzameld

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website, evenals de gegevens over uw computer of andere soort apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

3. De gegevens afkomstig van derden

In principe ontvangen wij uw persoonsgegevens niet van derden. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

4. Gegevensverwerkers (processors)

Indien het noodzakelijk is voor de goede dienstverlening en om aan specifieke verzoeken van de bezoeker van de website of klant te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat persoonsgegevens namens ons worden verwerkt door een gegevensverwerker (bijvoorbeeld de beveiligde opslag van persoonsgegevens op servers van een hostingbedrijf dat in onze opdracht en enkel op onze instructie diensten levert).

Wij zien er strikt op toe dat elke gegevensverwerker die in onze opdracht gegevens verwerkt, voldoet aan de normen van de toepasselijke privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd zijn, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dit in de EER van toepassing is. Wij zullen hiervoor de nodige garanties zoeken van deze gegevensverwerkers, zodat de persoonsgegevens op adequate manier beveiligd en beschermd worden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken. Afhankelijk van deze doeleinden, kunnen de bewaartermijnen verschillen. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gedurende zeven jaar de uitgereikte facturen bij te houden. Bovendien vinden wij het opportuun om bepaalde gegevens gedurende tien jaar te bewaren als bewijs bij geschillen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist zou zijn, verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens tien jaar na ons laatste contact.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Iedereen die bij/met ons werkt, zijn strikt gebonden tot de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en werden opgeleid om hiermee correct om te gaan.

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

Wij passen optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Hierna volgt een opsomming van uw wettelijke rechten m.b.t. uw persoonsgegevens en de manier waarop u deze kan uitoefenen.

 • Recht van toegang en inzage

U heeft steeds het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen.

 

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U beslist zelf in welke mate u uw persoonsgegevens aan ons bekend maakt. Als u merkt dat uw persoonsgegevens niet (meer) correct of up-to-date zijn, dan kan u deze gegevens altijd verbeteren en/of aanvullen. In een aantal gevallen heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat bepaalde diensten of producten niet meer aangeboden kunnen worden.

 

 • Recht van verzet

U heeft het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen. U kan zich ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

 • Recht op gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die wij van u verwerken, in een gestructureerde, gangbare en technisch leesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

 • Recht op het intrekken van uw toestemming

Als onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaandelijke toestemming, dan beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken. U kan dit bijvoorbeeld doen door op de uitschrijflink in e-mails te klikken of door ons rechtstreeks te contacteren via e-mail op info.sierrabooks@gmail.com.


U kan uw rechten uitoefenen door ons een e-mailbericht te sturen via info.sierrabooks@gmail.com. Wij zullen u in antwoord hierop een formulier bezorgen, waarvan wij u vragen dit zo correct mogelijk in te vullen en te verduidelijken op het formulier welk(e) recht(en) u wenst uit te oefenen. Mogelijks kunnen wij u om een kopie vragen van uw identiteitskaart, enkel ter verificatie van uw identiteit en als hierover twijfel zou bestaan.

Automatische beslissingsvorming en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat in principe geen geautomatiseerde beslissingsvorming gebaseerd op uw persoonsgegevens, noch passen wij enige vorm van profiling toe op de gegevens die wij verwerken. Wij houden wel een individueel profiel bij met de verwerkte persoonsgegevens, doch enkel om u beter van dienst te kunnen zijn.

Recht om klacht in te dienen

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons altijd eerst rechtstreeks contacteren, zodat wij u volledig kunnen informeren en eventuele zorgen kunnen wegnemen.

U heeft eveneens het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en sierra books zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Vragen en feedback

U kan steeds met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

SIERRA BOOKS by Matador Uitgeverij bv

adres: Nieuwstraat 44 bus 1, 1730 ASSE

KBO-nr.: 0711.988.809

Tel.: +32 (0)479 53 07 21

E-mail: info.sierrabooks@gmail.com

bottom of page